Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Monografia - autorstwo

Bełch P., Controlling procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022.

Monografia - redakcja i współredakcja naukowa

Logistyczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty współczesnego zarządzania, red. P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022.

Transport w obliczu wyzwań XXI wieku - wybrane problemy, red. P. Bełch, P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 1-182.

Wybrane wyzwania, problemy i rozwiązania logistyki XXI wieku, red. P. Bełch, A. Gazda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 1-159.

Logistyka i transport - wybrane zagadnienia w świetle badań naukowych i praktyki gospodarczej,  red. P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 1-176. https://oficyna.prz.edu.pl/otwarty-dostep/monografie/2021/belch-paulina-red

Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki, red. M. Szydełko, P. Bełch, Ł. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 1-143.

Autorstwo/współautorstwo wybranych publikacji

 1. Bełch P., Szczygieł E., Hajduk-Stelmachowicz M....
 2. Hajduk-Stelmachowicz M., Cecuła K., Szczygieł E., Bełch P.,
 3. Pięta E., Bełch P., ...
 4. Obszańska M., Bełch P.Koncepcja udoskonalenia transportu zbiorowego w Rzeszowie z wykorzystaniem metody Servqual [w:]
 5. Pacana A., Bełch P....
 6. Hajduk-Stelmachowicz M., Bełch P., Siwiec D., Bednarova L., Pacana A., The use of instruments aimed at improving the quality of products (research results), Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series – Issue No. 
 7. Siwiec D., Bełch P., Hajduk-Stelmachowicz M., Pacana A., Bednarova L., Determinants of making decisions in improving the quality of products, Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series – Issue No. 
 8. Bełch P., Analiza przyczynowa odchyleń kosztów procesów logistycznych, [w:] Transport i logistyka w teorii i praktyce gospodarczej, red. S. Ejdys, R. Rogaczewski, Wydawnictwo Rys, Poznań 2022, s. 227-240.
 9. Bełch P., Mierniki kosztowe w controllingu procesów logistycznych, [w:] Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Gaździe, red. G. Ostasz, T. Olejarz, B. Zatwarnicka-Madura, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 27-37.
 10. Czerwińska K., Bełch P., Hajduk-Stelmachowicz M., Siwiec D., Pacana A., Doskonalenie procesu grafitowania wyrobów aluminiowych, [w:] "Przemysł chemiczny" 100/12 (2021).
 11. Siwiec D., Hajduk-Stelmachowicz M., Bełch P., Czerwińska K., Pacana A.Sposób doboru farb przemysłowych z wykorzystaniem analizy wzajemnego wpływu kryteriów[w:] "Przemysł chemiczny" 100/12 (2021).
 12. Bełch P., The IT tools supporting controlling of logistics in Polish process-oriented production companies, [w:] European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4, 435-443, 2021.
 13. Bełch P., Bełch P.,The economic performance of logistical processes in Polish production companies, [w:] European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4, 342-350, 2021.
 14. Budnik K., Bełch P., Zastosowanie technologii RFID w logistyce miasta, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczństwo wobec wyzwań XXI wieku, red. R. Piętowska-Laska, A. Laska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021
 15. Bełch P., Instrumenty i narzędzia informatyczne controllingu logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych zorientowanych procesowo [w:] Logistyka i transport - wybrane zagadnienia w świetle badań naukowych i praktyki gospodarczej, pod red. P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 19-30.
 16. Bełch P., Bełch P., Bednarska P., Mierniki w controllingu przedsiębiorstwa transportu samochodowego w dobie pandemii Covid-19, [w:] Transport w obliczu wyzwań XXI wieku - wybrane problemy, pod red. P. Bełch, P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 7-19.
 17. Pasternak A., Bełch P., Zastosowanie analizy ABC/XYZ w zarządzaniu zapasami [w:] Wybrane wyzwania, problemy i rozwiązania logistyki XXI wieku, pod red. P. Bełch, A. Gazdy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 53-64.
 18. Bełch P., Bełch P., Controlling of logistics in production enterprises with separated processes of logistics in the context of empirical research, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nauki o zarządzaniu i jakości, vol. 66, no. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 131-140. doi:10.15611/pn.2020.3.11
 19. Bełch P., Bełch P., Pomiar dokonań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z sektora paliwowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Zarządzanie kosztami i dokonaniami" nr 514, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 47-55.
 20. Bełch P., Analiza kosztów procesów logistycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Rachunkowość a controlling" nr 472, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 23-31. 
 21. Bełch P., Logistyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki, pod red.  M. Szydełko, P. Bełch, Ł Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 9-18.
 22. Bełch P.Controlling logistyki [w:] Rachunek kosztów i controlling. Wybrane zagadnienia, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 124-133.
 23. Bełch P., Bełch P.Kanały dystrybucji paliw płynnych wybranego przedsiębiorstwa z sektora paliwowego, "Marketing i Rynek" nr 7/2016, s. 42-52.
 24. Szydełko M., Bełch P., Benchmarking jako instrument controllingu strategicznego [w:] Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 152-163.
 25. Bełch P., Mierniki w controllingu logistyki przedsiębiorstwa z sektora paliwowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Rachunkowość a controlling", pod red. E. Nowaka, M. Kowalewskiego, M. Nieplowicz, nr 440, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 32-41. 
 26. DOI 10.15611/pn.2016.440.03
 27. Bełch P., Szydełko M.Dylematy pojęciowe controllingu logistyki dystrybucji [w:] Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 33-41.
 28. Bełch P., Wymiar teoretyczny controllingu logistyki [w:] Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki, pod red.  M. Szydełko, P. Bełch, Ł. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016, s. 49-56.
 29. Bełch P.Analiza kosztów rodzajowych w sektorze paliwowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Zarządzanie kosztami i dokonaniami", pod red. E. Nowaka, M. Kowalewskiego nr 398, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 53-61. 
 30. DOI 10.15611/pn.2015.398.04
 31. Bełch P.Analiza założeń koncepcji integracji transportu zbiorowego z indywidualnym, "Modern Management Review", Vol. XX 22.(2/2015), pp. 7-14. DOI 10.7862/rz.2015.mmr.15
 32. Bełch P., Nycz M.Ocena dostępności transportu zbiorowego na wybranym ciągu komunikacyjnym województwa podkarpackiego, "Logistyka" nr 4/2015, s. 2452-2459.
 33. Bełch P., Marzec A., Łysakowski T.Czynniki doboru partnerów do współpracy w kanale dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie z branży metalowej,  "Logistyka" nr 4/2015, s. 8677-8683.
 34. Bełch P., Siek K., Szylar K.Determinanty wyboru kanałów dystrybucji wyrobów makaronowych - studium przypadku, "Logistyka" nr 4/2015, s. 2460-2467.
 35. Bełch P., Carpooling - narzędzie redukcji natężenia kongestii transportowej w mieście, "Logistyka" nr 3/2014, s.466-473.
 36. Gazda A., Bełch P., Quality Management in the Aviation Industry in Poland, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Kwartalnik 3 (28) 2014, s.112-122.
 37. Bełch P.Transport samochodowy - numer 1 wśród przewozów towarowych i pasażerskich [w:] Skuteczna logistyka warunkiem rozwoju regionów i przedsiębiorstw, pod red. J. Lewandowskiego, M. Sekiety, I.Jałmużna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s.7-17.
 38. Bełch P., Gazda A.Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie podkarpackim [w:] Projektuwannja, wirobnictwo ta jekspluatacija awtotransportnich zasobiw i pojazdiw No 21, Nacionalnij Transportnij Universitet, Lwowi 2013, s.16-23.  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pveazp_2013_21_4.pdf)
 39. Bełch P., Puk J., Żywność genetycznie modyfikowana i jej wpływ na zdrowie człowieka [w:] Współczesne problemy nauk ekonomicznych, pod red. K. Boratyńskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s.115-123.
 40. Bełch P., System sygnalizacji świetlnej jako element infrastruktury logistyki miejskiej na przykładzie miasta Rzeszów [w:] Procesy logistyczne. Wybrane aspekty organizacyjno-techniczne, pod red. J.Lewandowskiego, M. Sekiety, I. Jałmużna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s.103-118.

Opiekun naukowy prac studenckich

 1. Szymańska I., Wojtowicz J., ... [w:] Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2022/2023, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2023.
 2. Leja M., Pacana A., ... [w:] Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2022/2023, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2023.
 3. Bała J., Biały A., Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie samochodowym, [w:] Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2021/2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, s. 123-133.
 4. Bednarska P., Bełch P., Logistyka odpadów komunalnych w gminie Solec Zdrój, [w:] Współczesna logistyka i bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, red. R. Piętowska-Laska, A. Laska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 123-136.
 5. Pacana A., Bełch P., Analiza ryzyka zawodowego kierowcy pojazdu ciężarowego [w:] Transport w obliczu wyzwań XXI wieku - wybrane problemy, pod red. P. Bełch, P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 147-160.
 6. Wilk J., Wróbel S., Bełch P., Wielokanałowa dystrybucja słodyczy, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 181-187.
 7. Szczęch A., Bełch P., Kanały dystrybucji żywca drobiowego, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów  2017, s. 161-167.
 8. Socha D., Bełch P., Wybrane instrumenty zarządzania w obszarze logistyki - studium przypadku, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 149-160.
 9. Zarębski P., Bełch P.Karta oceny dostawców paliw – studium przypadku, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 189-196.
 10. Grabowy M., Wielgosz A., Bełch P.Logistyka w świetle badań literatury, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 135-140.
 11. Grabska J., Bełch P.Znaczenie logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie, Prace Kół‚ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 141-148.
 12. Niemczak J., Bełch P.Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, Prace Kół‚ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 149-155.
 13. Szylar K., Bełch P.Centra dystrybucji - wybrane zagadnienia, Prace Kół‚ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 157-167.
 14. Ochał‚ A., Dobrzański P., Bełch P. , Znaczenie systemów WMS w przedsiębiorstwach logistyczno-transportowych, Prace Kół‚ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s.199-206.
 15. Świąder K., Woźniak L., Bełch P., Logistyczny łańcuch dostaw a procesy ekologiczne, Prace Kół‚ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s.207-2013. 
 16. Trela A., Dobrzański P., Bełch P.Automatyczna identyfikacja w przedsiębiorstwach, Prace Kół‚ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s.215-220

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję